Học viện thương mại
{{selectedSymbol.display_name}} {{((selectedSymbol.ask*1 + selectedSymbol.bid*1)/2).toFixed(selectedSymbol.digits)}}
交易对 最新价 涨跌幅
{{todo.display_name}} {{((todo.ask*1 + todo.bid*1)/2).toFixed(todo.digits)}} {{ todo.close }} -- %
 • {{todo.display_name}}(x{{todo.leverage}}) {{((todo.ask*1 + todo.bid*1)/2).toFixed(todo.digits)}}
Máy Tính Lãi/Lỗ
 • Holding
 • Pending
 • Profit/Loss
Sản phẩm Direction Volume Open Price Stop Loss Take Profit Current Price Order ID Open Time PNL Hoạt động
{{item.display_name}} {{item.type}} {{item.volume}} {{dataDigists(item.priceopen,item.symbol)}}

{{dataDigists(item.sl,item.symbol)}}

--

{{dataDigists(item.tp,item.symbol)}}

--

{{item.currentprice}} {{item.ticket}} {{item.timeopen}} {{dataDigists(item.profit,'STM')}} Đóng một vị thế
Sản phẩm Direction Pending volume Pending price Stop Loss Take Profit Current Price Pending Order ID Pending time Hoạt động
{{item.display_name}} {{item.type}} {{item.volume}} {{dataDigists(item.price,item.symbol)}}

{{dataDigists(item.sl,item.symbol)}}

--

{{dataDigists(item.tp,item.symbol)}}

--

{{item.currentprice}} {{item.ticket}} {{item.timesetup}} Hủy đang chờ xử lý
Sản phẩm Direction Order ID Volume Open Price Open Time Closing price Closing time PNL
{{item.display_name}} {{item.type}} {{item.ticket}} {{item.volumeopen}} {{dataDigists(item.priceopen,item.symbol)}} {{item.timeopen}} {{dataDigists(item.priceclose,item.symbol)}} {{item.timeclose}} {{dataDigists(item.profit,'STM')}}
{{selectedSymbol.display_name}}
{{((selectedSymbol.ask*1 + selectedSymbol.bid*1)/2).toFixed(selectedSymbol.digits)}}
{{symbolTime}}
 • Open {{ selectedSymbol.tdopen.toFixed(selectedSymbol.digits) }} --
 • High {{ selectedSymbol.tdhigh.toFixed(selectedSymbol.digits) }} --
 • Close {{ selectedSymbol.ysclose.toFixed(selectedSymbol.digits) }} --
 • Low {{ selectedSymbol.tdlow.toFixed(selectedSymbol.digits) }} --
 • Market
 • Pending

{{selectedSymbol.volumemin}}-{{selectedSymbol.volumemax}}

{{selectedSymbol.symbol}}
 • {{item}}

Expected margin used:{{margin}}

保证金 : {{marginDb}} Lợi nhuận tối đa : {{yingliPrice}}

lệ phí : {{servicePrice}} tổn thất tối đa : {{kuisunPrice}}

≥{{getOrderPriceRange(1)}} or ≤{{getOrderPriceRange(2)}}

{{selectedSymbol.symbol.substring(0,3)}}

{{selectedSymbol.volumemin}}-{{selectedSymbol.volumemax}}

{{selectedSymbol.symbol.substring(0,3)}}
 • {{item}}

Expected margin used:{{margin}}

保证金 : {{marginDb}} Lợi nhuận tối đa : {{yingliPrice}}

lệ phí : {{servicePrice}} tổn thất tối đa : {{kuisunPrice}}

Buy/Long {{(selectedSymbol.ask*1).toFixed(selectedSymbol.digits)}}
Sell/Short {{(selectedSymbol.bid*1).toFixed(selectedSymbol.digits)}}
Floating P/L {{accountInfo.profits ? accountInfo.profits : '--'}}
Margin Level {{accountInfo.percentage ? accountInfo.percentage : '--'}}
Balance {{accountInfo.balance ? accountInfo.balance : '--'}}
Giá trị ròng {{accountInfo.equity ? accountInfo.equity : '--'}}
Used Margin {{accountInfo.useMargin ? accountInfo.useMargin : '--'}}
Bonus/Credit {{accountInfo.credit ? accountInfo.credit : '--'}}
Margin Liquidation {{accountInfo.closingPoint ? accountInfo.closingPoint : '--'}}
Free Margin {{accountInfo.marginfree ? accountInfo.marginfree : '--'}}
Máy Tính Lãi/Lỗ
lợi nhuận cuối cùng({{calculateCurrency}})

{{calculateAllProfits}}

Tỷ suất lợi nhuận(%)

{{calculateProfitRate}}

Tiền ký quỹ đã sử dụng: {{calculationMargin}} {{calculateCurrency}}
lợi nhuận: {{calculationFloatProfits}} {{calculateCurrency}}
Phi dịch vụ: {{calculateFree}} {{calculateCurrency}}
sở thích: {{calculateInterest}} {{calculateCurrency}}

Bằng cách nhập hướng dẫn, bạn có thể nhanh chóng tìm ra số tiền ký quỹ đã đầu tư, phí và lãi/lỗ cuối cùng của giao dịch.

Tính theo tỷ giá hối đoái thời gian thực. Chỉ để tham khảo. Có thể có một sai lệch.

Lợi nhuận cuối cùng = lợi nhuận hợp đồng - phí dịch vụ - lãi vay