Help
Công cụ giao dịch và đầu tư
Nhập giá cao, giá thấp, giá đóng cửa và giá mở cửa để tính điểm trục của bốn hệ thống khác nhau: Cổ điển, Woodies, Camarilla và Demark. Các mức kháng cự và hỗ trợ thứ nhất đến thứ ba có thể được coi là các chỉ báo bổ sung cho thấy xu hướng có thể đảo ngược hoặc tiếp tục.
Máy tính điểm Pivot
  • High
  • Low
  • Close
  • Open
Classic Woodies Camarilla Danish
Resistance4
Resistance3
Resistance2
Resistance1
Pivot point
Support1
Support2
Support3
Support4